Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodeje menstruačních kalíšků LUNACUP a příslušenství

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech, provozovaných LUNACUP s.r.o., sídlem Ev. č. 260, Chotěboř, PSČ: 58301, Česká Republika IČ: 07992076, DIČ: CZ07992076.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy na menstruační kalíšky

1.   Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.lunacup.eu a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

2.   Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení (zobrazení na monitoru, přijmutí e-mailu) potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II.1 těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

3.   Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.   Pokud kupující zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce nepřevezme, tak je to bráno jako porušení kupní smlouvy a je účtována smluvní pokuta ve výši Kč 300,- a úhrada vynaložených nákladů (poštovné, balné, mzdové náklady).

5. Všechny ceny výrobků a služeb jsou konečné vč. platné sazby DPH, jsme plátci DPH.

III. Dodací a dopravní podmínky menstruačních kalíšků a příslušenství

1.   Zboží expeduje prodávající v co nejkratším termínu. O termínu doručení je zákazník včas informován.

2.  V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu  v co nejkratším termínu. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

3.   Vlastnické právo ke zboží (menstruačnímu kalíšku či příslušenství) přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

a) při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci

b) při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího

c) při platbě on-line (platební kartou, PayPal či jinými druhy elektronické platby) se rozumí okamžik připsání kupní ceny na bankovní či jiný účet prodávajícího

d) při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího

4.   Způsob odeslání zboží (menstruačních kalíšků či příslušenství)

a) smluveným dopravcem

b) osobní odběr dle předchozí domluvy

c) vlastní doprava prodávajícím.

5.   Náklady na dodání zboží Při objednání zboží pro dodávky do České republiky či zahraničí hradí poštovné kupující dle sazby uvedené v objednávce. Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození.

6.  Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

IV. Platební podmínky za menstruační kalíšky a příslušenství

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

1.   dobírkou

2.   převodem/složením na účet prodávajícího na základě zaslaného potvrzení objednávky

3.   platba v hotovosti – při osobním odběru zboží

4.   on-line platba elektronickou cestou

Způsob platby uvede kupující na objednávce.

V. Záruka a reklamace zboží (menstruačního kalíšku a dalšího zboží)

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem či obchodním zákoníkem.

Na menstruační kalíšek LUNACUP (bez příslušenství) je poskytována záruka 5 let.

Reklamaci je možné provést zasláním zboží na adresu sídla společnosti uvedeném v bodu I.

O reklamaci musí zákazník předem informovat prodejce a to buď telefonicky nebo zasláním e-mailu či vyplněním kontaktního formuláře s uvedením kontaktních údajů.

1. Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zbožív souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží lze vrátit zasláním na adresu sídla společnosti uvedeném v bodu I.

2. Rozhodnete-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, musí o tom předem informovat prodejce a to buď telefonicky nebo zasláním e-mailu či vyplněním kontaktního formuláře s uvedením, že odstupuje od kupní smlouvy a uvedením kontaktních údajů.

3. Odstoupit od smlouvy lze až po převzetí zboží a od té doby běží 14 denní lhůta na vrácení.

4. Zrušení objednávky je možné bez sankce, dokud zboží nebylo předáno přepravci. Doporučujeme o zrušení objednávky informovat telefonicky, případně e-mailem či SMS. Jakmile zboží bylo předáno přepravci, je kupující povinen zboží převzít.

VII. Reklamační řád na menstruační kalíšky a příslušenství

Obecné ustanovení


Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Záruka na menstruační kalíšky


Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na běžné opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku uvedeném v manuálu.

Reklamaci lze uplatnit doručením zboží na adresu prodávajícího dle bodu I. těchto podmínek.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu uvedenou na těchto stránkách.


2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.


3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.


4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .


5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.


6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.


7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu [email protected]


8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.


9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

VIII. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:


1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 


IX. Cookies a podmínky používání 


Cookies

Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. 


Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. 


Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. 


Využívání cookies jde upravit nebo omezit takto:

Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek. 


Blokování cookies

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat.

Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče: 


Chrome

Firefox

Internet Explorer

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org

Služba Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.. Detailní informace o službě Google Analytics.

Služba Facebook pixel Tato stránka používá nástroj Facebook Pixel, poskytovaný společností Facebook Inc.. Detainí informace o službě Facebook Pixel. 


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2020.