Warunki ochrony danych osobowych

- Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych ("RODO") jest: LUNACUP s.r.o. (dalej nazywany „Administratorem“).
- Aktualne dane kontaktowe Administratora znajdują się w dziale Kontakt.

-  Przyczyną przekazania Administratorowi danych osobowych klienta jest identyfikacja kontrahentów niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy zakupu, co nie byłoby możliwe bez podania tych danych. Ponadto potrzebne są one do wypełniania również obowiązków prawnych Administratora wynikających z przepisów prawnych, takich jak prowadzenie ksiąg rachunkowych.

-  Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do przechowywania tych danych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa (zgodnie z ustawą o rachunkowości i podatku VAT).

- Podczas przetwarzania danych osobowych klientów nie będzie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

-  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.

- Dane osobowe klientów mogą być przekazywane dostawcy usług dostawy, bramce płatności lub dostawcy usług księgowych Administratora w celu prawidłowego przetwarzania zamówień.

- Administrator nie zamierza przekazywać dane osobowe osobom, której dane dotyczą do kraju trzeciego, organizacji międzynarodowej lub innej niż wyżej wymienione strony trzecie.

- Klient ma prawo zażądać od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, a także sprzeciwić się przetwarzaniu. Klient ma prawo do przekazania tych danych innemu Administratorowi, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Administrator uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.